Starpdisciplinārs mūsdienu mākslas festivāls URBAN POETRY no 2013. gada tiek organizēts kopīgi ar tiem, kuri uzlabo pilsētvidi
Rīgā dažādos veidos caur kultūru. Festivāla aktivitātes notiek vairākās kultūras norišu vietās Rīgā reizi gada vairākas dienas pēc kārtas.
Katru gadu festivālam tiek noteikta cita tēma, vēršot sabiedrības uzmanību uz dažādiem aktuāliem kultūrvides attīstības procesiem Rīgā.
Interdisciplinary contemporary art festival URBAN POETRY from 2013 is organised together with those who improve urban environment of the city Riga in
various ways through culture. Activities of the festival take place in different culture locations in Riga once a year several days. Each year there is announced
a festival theme by that inviting festival's audience to take a closer look on the inspiring issues of the development of urban culture environment in Riga.

Radošās teritorijas
Creative territories


2014 – FREE RIGA
sabiedriskā kustība / social movement


2013 – VEF
radošais kvartāls / creative quartal

 

 


 


Līdz 2013. gadam URBAN POETRY tika organizēts kā vienas dienas starpdisciplinārs mūsdienu mākslas pasākums sadarbībā ar
dažādām mūsdienu mākslas organizācijām un kultūras institūcijām bijušajā Totaldobže mākslas centra darbības vietā bijušajā rūpnīcā VEF.
Pasākuma fokus bija pilsētvides un mūsdienu mākslas mijiedarbība.

Untill 2013 URBAN POETRY was organized as one-day interdisciplinary contemporary art EVENT in collaboration with various
contemporary art organisations and culture institutions in former venue of Totaldobže Art Centre in former factory VEF.
In the focus of event there was an interaction between urban environment and art.

2012

2011

2010

2009