Melnie Caurumi ir regulāras eksperimentālas starpdisciplināras laikmetīgās mākslas aktivitātes, ko organizē Totaldobže mākslas centrs, kurās piedalās pārstāvji no dažādām mūsdienu mākslas jomām, stiliem, skolām, kultūrām un disciplīnām (laikmetīgā deja, dzeja, vizuālā un performanču māksla, mūzika uc).
Melnie Caurumi tiek organizēti, lai nodrošinātu:
• pārrobežu sadarbību starp dažādu laikmetīgo mākslas darbu radītājiem, profesionālu iemaņu pilnveidošanai, tehnisko paņēmienu bagātināšanai un jaunu
inovatīvu mākslas darbu radīšanai
• Latvijas mākslinieku aktīvāku iesaistīšanos mūsdienu mākslas apritē ne tikai dzimtenē, bet arī ārpus tās robežām
• informēt par aktuālo Latvijas laikmetīgo mākslu un tās procesiem plašāku sabiedrību gan Latvijā, gan ārpus tās robežām

Black Holes is a complex of ongoing experimental interdisciplinary contemporary art events, which has been organised by Totaldobže Art Centre since 2011 with participation of representives from various art disciplines (visual arts, music, contemporary dance, literature, theater etc.), fields, styles, schools and cultures.
The aim is to encourage artists to collaborate, focus on the idea of an art work and explore new areas of their artistic practice.


Melnie Caurumi kā atsevišķs projekts veidojas kopš 2011. gada, iedvesmojoties no iegūtās pieredzes un zināšanām, ko nodrošina izpētes braucieni, konsultācijas ar pieredzējušiem un tikko darbību uzsākušajiem nozares profesionāļiem gan no Latvijas, gan ārvalstīm, un eksperimenti – dažādu struktūru un raksturu pasākumu organizēšana Totaldobže mākslas centra darbības ietvaros, kā arī sadarbībā ar citām organizācijām un radošām personībām
Black Holes as a separate project has been developing since 2011. It has grown from the experience and learnings obtained during the research trips, consulatations with more experienced and emerging professionals from the culture field of Latvia and abroad, through experiments – by organizing different structure and character events within the Art Centre Totaldobže programme and in collaboration with other organizations and creative individuals


radošās darbnīcas
dalībnieki brīvi eksperimentē un sadarbojas savā starpā moderatora pavadībā ilgāku laika posmu (līdz 3 nedēļām), ar mērķi radīt jaunas idejas jauniem mākslas darbiem. Dalībnieki tiek uzaicināti vai tiek izsludināta iepriekšēja pieteikšanās
creative workshops
3-10 representatives from various art fields during the process of collaboration through research and experiments are discovering new ideas for their new art works. Each workshop is led by the moderator (experienced art professional), who might offer a structure, give advice or show the direction. The length of the workshop is 3 weeks. In the end of each week participants are invited to present the process of the workshop, to the random or selected audience, the final presentation should is accessible for public
Līdz šim ir notikušas 10 radošās darbnīcas
10 creative workshops kas taken place till now

vairāk / more info..


Laboratorija (pašlaik nedarbojas)
ir vieta, kur dalībnieks/e vai vairāki dalībnieki var veikt iepriekš sagatavotu eksperimentu, lai pārbaudītu savu no jauna radītā/vēl radīšanas procesā esošā mākslas darba ietekmi uz tā uztvērēju
laboratory (currently not active)
is a place where participants can make an experiment, to test newly created/been still in the creation process art work's effect on the one who percieves it
7 testi / 7 experiments

vairāk / more info..


Kompass (pašlaik nenotiek)
pasākumi, kuros par savu radošo darbību, saviem mākslas darbiem un projektiem stāsta paši to radītāji. Parasti vienā pasākumā piedalās vairāki dažādu disciplīnu, stilu, skolu un kultūru pārstāvji
compass (currently not active)
is the title given to events where artists are invited to talk about their work, projects and creation processes. Each event usually invites several different artists from various disciplines, styles, schools and cultures

Vairāk nekā 50 KOMPASA sarunas
More than 50 Compass artist talks

vairāk / more info..


kominētās performances
ir koncerti un citi pasākumi, kuros dalībnieki uzstājas vai demonstrē savus iepriekš radītos neliela izmēra/formas mākslas darbus
combined performances
are concerts and other kind of events in which participants are performing and/or presenting their previously created small size/forms are works
10 kombinētie koncerti / 8 combined concerts

vairāk / more info..


improvizācijas
dalībnieki vienojas kopīgā eksperimentā, radot mākslas darbu turpat uz vietas – auditorijas priekšā
improvisations
participants make an experiment, during which a new art work is created in front of the audience
14 imrpovizācijas / 14 improvisations

vairāk / more info..

 


izstādes
tapušas kā radošās darbnīcas rezultāts, kā tests laboratorijā, kā kombinētā koncerta sastāvdaļa, kā improvizācija vai kādā citādā saistībā ar Melnā Cauruma projektu
exhibitions
created as an outcome of a creative workshop, as an experiment in the laboratory, as improvisation or is realated to the Black Holes in another way
notikušas 7 izstādes kā testi laboratorijā, 2 – kā radošās darbnīcas rezultāts un 4 – kā Melnie Caurumi
/ there have been 7 exhibitions as experiments in laboratory, 2 – as outcome of the creative workshops and 4 – as Black Holes

vairāk / more info..


simpoziji (līdz šim nav notikuši)
ir lielāka apjoma notikumi, kuros apvienoti vairāki Melno Caurumu pasākumi vienkopus
symposiums (still to come)
is a larger size event where several Black Holes activities are taking place as one
vēl nav noticis
/ no one so far


tūres (līdz šim nav notikušas)
ir ārvalstu braucieni, kuros dažādi Melno Caurumu aktivitāšu rezultāti tiek prezentēti un izrādīti ārpus Latvijas robežām
tours (still to come)
is an event where selection of outcome from previous Black Holes are presented and showed/performed outside Latvia
4 reizes Melnie Caurumi ir prezentēti ārpus Latvijas
4 times Black Holes has been presented outside Latvia

vairāk / more info..