Melnie Caurumi ir regulāras eksperimentālas starpdisciplināras laikmetīgās mākslas aktivitātes, ko organizē Totaldobže mākslas centrs, kurās piedalās pārstāvji no dažādām mūsdienu mākslas jomām, stiliem, skolām, kultūrām un disciplīnām (laikmetīgā deja, dzeja, vizuālā un performanču māksla, mūzika uc).
Melnie Caurumi tiek organizēti, lai nodrošinātu:
• pārrobežu sadarbību starp dažādu laikmetīgo mākslas darbu radītājiem, profesionālu iemaņu pilnveidošanai, tehnisko paņēmienu bagātināšanai un jaunu
inovatīvu mākslas darbu radīšanai
• Latvijas mākslinieku aktīvāku iesaistīšanos mūsdienu mākslas apritē ne tikai dzimtenē, bet arī ārpus tās robežām
• informēt par aktuālo Latvijas laikmetīgo mākslu un tās procesiem plašāku sabiedrību gan Latvijā, gan ārpus tās robežām

Black Holes is a complex of ongoing experimental interdisciplinary contemporary art events organised by Totaldobže Art Centre with participation of representives from various art disciplines (contemporary dance, poetry, visual arts, music, etc.), fields, styles, schools and cultures.
The aim is to provide interdisciplinary collaboration between diverse contemporary art creators, improvement of the professional techniques and skills, the process of creation of new innovative art works and more dinamic interaction between artists from Latvia with artists from over the borders, as well to inform the international society about the actualities of Latvian contemporary art and its current development processes.


Melnie Caurumi kā atsevišķs projekts veidojas kopš 2011. gada, iedvesmojoties no iegūtās pieredzes un zināšanām, ko nodrošina izpētes braucieni, konsultācijas ar pieredzējušiem un tikko darbību uzsākušajiem nozares profesionāļiem gan no Latvijas, gan ārvalstīm, un eksperimenti – dažādu struktūru un raksturu pasākumu organizēšana Totaldobže mākslas centra darbības ietvaros, kā arī sadarbībā ar citām organizācijām un radošām personībām
Black Holes as a separate project has been developing since 2011. It has grown from the experience and learnings obtained during the research trips, consulatations with more experienced and emerging professionals from the culture field of Latvia and abroad, through experiments – by organizing different structure and character events within the Art Centre Totaldobže programme and in collaboration with other organizations and creative individuals


radošās darbnīcas
dalībnieki brīvi eksperimentē un sadarbojas savā starpā moderatora pavadībā ilgāku laika posmu (līdz 3 nedēļām), ar mērķi radīt jaunas idejas jauniem mākslas darbiem. Dalībnieki tiek uzaicināti vai tiek izsludināta iepriekšēja pieteikšanās
creative workshops
participants in assistance of the workshop's moderator during the process of free experiments and collaboration (up to 3 weeks) are creating new ideas for their new art works. Participants are invited or can apply responding on the open call
Līdz šim ir notikušas 7 radošās darbnīcas
7 creative workshops kas taken place till now

vairāk / more info..


laboratorija
ir vieta, kur dalībnieks/e vai vairāki dalībnieki var veikt iepriekš sagatavotu eksperimentu, lai pārbaudītu savu no jauna radītā/vēl radīšanas procesā esošā mākslas darba ietekmi uz tā uztvērēju
laboratory
is a place where participants can make an experiment, to test newly created/been still in the creation process art work's effect on the one who percieves it
7 testi / 7 experiments

vairāk / more info..


kompass
pasākumi, kuros par savu radošo darbību, saviem mākslas darbiem un projektiem stāsta paši to radītāji. Parasti vienā pasākumā piedalās vairāki dažādu disciplīnu, stilu, skolu un kultūru pārstāvji
compass
is the title given to events where artists are invited to talk about their work, projects and creation processes. Each event usually invites several different artists from various disciplines, styles, schools and cultures

Vairāk nekā 50 KOMPASA sarunas
More than 50 Compass artist talks

vairāk / more info..


kominētās performances
ir koncerti un citi pasākumi, kuros dalībnieki uzstājas vai demonstrē savus iepriekš radītos neliela izmēra/formas mākslas darbus
combined performances
are concerts and other kind of events in which participants are performing and/or presenting their previously created small size/forms are works
8 kombinētie koncerti / 8 combined concerts

vairāk / more info..


improvizācijas
dalībnieki vienojas kopīgā eksperimentā, radot mākslas darbu turpat uz vietas – auditorijas priekšā
improvisations
participants make an experiment, during which a new art work is created in front of the audience
14 imrpovizācijas / 14 improvisations

vairāk / more info..

 


izstādes
tapušas kā radošās darbnīcas rezultāts, kā tests laboratorijā, kā kombinētā koncerta sastāvdaļa, kā improvizācija vai kādā citādā saistībā ar Melnā Cauruma projektu
exhibitions
created as an outcome of a creative workshop, as an experiment in the laboratory, as improvisation or is realated to the Black Holes in another way
notikuši 7 testi laboratorijā un 2 izstādes kā radošās darbnīcas rezultāti
/ 7 experiments in laboratory and two – as outcome of the creative workshops

vairāk / more info..


simpoziji
ir lielāka apjoma notikumi, kuros apvienoti vairāki Melno Caurumu pasākumi vienkopus
symposiums
is a larger size event where several Black Holes activities are taking place as one

vēl nav noticis
/ no one so far


tūres
ir ārvalstu braucieni, kuros dažādi Melno Caurumu aktivitāšu rezultāti tiek prezentēti un izrādīti ārpus Latvijas robežām
tours
is an event where selection of outcome from previous Black Holes are presented and showed/performed outside Latvia
4 reizes Melnie Caurumi ir prezentēti ārpus Latvijas
4 times Black Holes has been presented outside Latvia

vairāk / more info..