Ideja

Idea


#KarostaWaterTowerProject

Projektu aizsāka Totaldobže mākslas centra vadītājs Kaspars Lielgalvis, uzaicinot starpdisciplināro mākslinieku un horeogrāfu Edu Shautenu no Nīderlandes izveidot izstādes koncepciju Karostas ūdenstornī pēc tam, kad abi to apmeklēja 2016. gada augustā. Pirmajā apmeklējumā abi bija patīkami pārsteigti par to, cik labi to ir saglabājuši SIA “Liepājas Ūdens”, neskatoties uz to, ka jau vairāk nekā 15 gadus tas vairs nepilda savu pamatfunkciju. Bieži vien izcili arhitektoniskie pieminekļi tiek pamesti novārtā. Šķiet, ka mums, cilvēkiem, lietas rūp tikmēr, kamēr tās mums kalpo, bet vēlāk tās aizmirstās. Kas par lielisku iespēju šeit svinēt un slavēt ēku, kas labi kalpojusi cilvēkiem vairāk nekā gadsimtu!

#KarostaWaterTowerProject

The project is an initiative of Kaspars Lielgalvis from Totaldobže Art Centre who invited interdisciplinary artist and choreographer Edd Schouten to formulate and execute an idea for Karosta Water Tower after the two visited it in August 2016. After their visit they reflected on how well the space had been maintained by the Liepaja Water Company and that this is sadly not always the case with the architectural heritage of human culture. We humans tend to be interested in things as long as they serve us, after that we forget and discard them. They become trash, eyesores in the urban landscape. What a great opportunity then to engage and celebrate a space that has served us well for over one hundred years.
Vieta

Venue


Karostas ūdenstornis

Kā Eds Shautens saka, “mums jābūt ļoti uzmanīgiem pret to, ko mēs šajā ēkā darām. Tornis ir gandrīz pats kā pieredzējis mākslinieks. Tā pastāvēšanas vēsturē, tornis ir izmantojis bagātīgo laika resursu un pievienotās lietas, lai zīmētu līnijas, spēlētos ar gaismēnu, veidotu faktūras un muzicētu skaņas kompozīcijas. Mākslinieka–cilvēka iespējas ir niecīgas pret Karostas ūdenstorņa paveikto.”

Karosta Water Tower

As Edd Schouten puts it, “we have to be very careful in what we do in the space. The tower is almost like a veteran artist. In its long history it has utilised time and the elements to sketch lines, play with light and shadows, create textures and perform acoustic compositions. The human artist is almost humbled at the impressive oeuvre of the Karosta Water Tower.”
Koncepcija

Concept

Eds Shautens (Nīderlande)

Karostas ūdenstorni apdzīvos dažādu mākslas disciplīnu pārstāvji, ar to mijiedarbojoties un sadarbojoties savā starpā pilnus divus mēnešus.
Tā būs dalībnieku un apmeklētāju kustība fiksētā laika posmā un reālā telpā – ūdenstornī un tā apkārtnē. Visu šo laiku, iespējams, ka īstā auditorija būs pats Karostas ūdenstornis, kopā ar visiem tiem, kuri tam gājuši cauri un veidojuši tā vēsturi.
Pirmo projekta puslaiku redzēs tikai paši mākslinieki – no dažādām Eiropas valstīm, ieskaitot Latviju. Tie pētīs ēku un meklēs veidus kā viņi kā mākslas profesionāļi, var uztvert un izgaismot ūdenstorņa unikālās kvalitātes un tā raksturu. Par atslēgu tam būs starpdisciplināra sadarbība un procesa sastāvdaļa – savstarpējas sarunas ar mērķi konstatēt, kā konkrētās disciplīnas var viena otru papildināt. Šis projekts nav par ūdenstorņa pārvēršanu izstāžu zālē, bet drīzāk par telpas novietošanu priekšplānā, ar māksliniecisko izteiksmes līdzekļu palīdzību.
6. jūlijā Karostā ieradīsies pirmie dalībnieki, taču ūdentronis apmeklētājiem durvis vērs tikai 6. augustā
Liepājas Mākslas foruma ietvaros. Pirmā mēneša laikā šis procesā balstītais notikums liks māksliniekiem atrast savus savienojumus ar telpu un attiekties pret to kā pret nozīmīgu sabiedroto.
Izstādes atklāšanas pasākums būs centrālā ass, ap kuru rotē abas projekta daļas, viss projekts. Izveidotā ekspozīcija, kas no 6. līdz 27. augustam būs atvērta apmeklētājiem ceturtdienās – svētdienās, no 12:00–18:00 būs pieejama gan pieredzējušiem mākslas lietpratējiem, gan vietējiem Karostas iedzīvotājiem, kuriem nav tik pat bieži pieejama mūsdienu māksla, gan jebkuram citam – ikviens būs laipni aicināts! Mākslinieki uzturēsies ūdenstornī arī visu izstādes norises laiku, lai iesaistītu apmeklētājus vērīgā izstādes piedzīvojumā, un turpinātu aizsāktos darbus. Apmeklētāju atšķirīgā mijiedarbība ar telpu un ekspozīciju dos atkal jaunus atklājumus, bet to vislabāk sekmēs paši ekspozīcijas izveidotāji. Ar savu klātbūtni viņi nodrošinās projekta procesa dinamiku.
Viss divu mēnešu ilgais projekts kopumā pats par sevi ir mākslas darbs, horeogrāfija.

Edd Shouten (the Netherlands)

The Water Tower of Karosta will be occupied by a group of artists from a variety of disciplines who will collaborate with the Tower and each other for a period of two months.

It is the movement of the participants and their guests for a specific two month duration in the limited space of the Water Tower and its surroundings. In this stretched out time scale the real audience is perhaps the Water Tower itself, along with all the beings that have passed through and been a part of its history.

The first half of the project will see the artists - who are from several European countries as well as Latvia - investigate the space and see how they, as creative professionals, can enhance and highlight its distinctive character. Interdisciplinary collaboration is key and part of the process is having conversations amongst individuals seeing how respective disciplines can inform each other. In the end it is not about turning the space into a conventional white space gallery but rather about bringing the space to the forefront through artistic intervention.

On July 6th the first participants arrive in Karosta, but the Water Tower will open its doors to the public on August 6th as part of the Liepāja Art Forum. During the first month this process driven venture will have the artists engage the space and treat it as an essential collaborator.

The opening will be the fulcrum that divides the two months. The subsequent exposition which will be open from Thursday to Sunday between 12:00-18:00 and expected to be accessible for both a seasoned art consumer and the local community of Karosta who might not have had the same level of access to the arts. In any case, all are welcome and the artists will remain as residents in the month of the exhibition in order to engage the visitor and continue their investigation. New things will happen once the public starts to interact with the space and the exhibition. It is important that the artistic team is present to engage this and keep the process dynamic.

The full two month project as the actual artwork, a choreography.
Dalībnieki

ParticipantsInga Erdmane (LV)
Inga Erdmane pēc psiholoģijas studijām Rīgā, absolvējusi Hāgas Karaliskās Mākslas akadēmijas fotogrāfijas nodaļu. Savos darbos Inga pievērš uzmanību attiecībām starp sabiedrību un indivīdu, dokumentējot reālus notikumus un piedāvājot savas interpretācijas ar instalāciju, video, fotogrāfiju un foto grāmatu palīdzību. Viņu bieži interesē indivīdi, kuri nonākuši robežzonās – “pelēkajās zonās”. Viņas personālizstāde "Atzīstu, ka kļūdījos saskaitot. Sistēmas kļūda, krimināllieta Nr. 15890013311" norisinājās Laikmetīgās Mākslas centrā 2013. gadā, bet duo-izstāde "Wildly Inaccurate Disbelief" galerijā Époque Antverpenē (2014), Beļģijā. Inga ir piedalījusies vairākās grupu izstādēs Latvijā, Francijā, Beļģijā, Īrijā un Lietuvā.

www.erdmane.com

Inga Erdmane (LV)
Inga Erdmane graduated from the Photography Department of the Royal Academy of Art, The Hague, after studying psychology in Riga. In her work, Erdmane draws attention to the relations between society and the individual by documenting actual events and offering their interpretations via installations, videos, photographs and photo books. The artist’s interest in systems and structures is often focussed on borderlines where individuals find themselves in so-called “grey areas”. Her personal exhibition “I Agree I have Blundered. Criminal Case No. 15890013311” was held at the Latvian Centre for Contemporary Art (2013), duo exhibition Wildly Inaccurate Disbelief at the gallery Époque Antwerp (2014), Belgium. She has also participated in group exhibitions in Latvia, France, Belgium, Ireland, Lithuania.


Debija Jonga (SCT)
Debija Jonga ir Skotijas māksliniece, kas dzīvo savā dzimtajā Glāzgovā, kaut arī viņas mākslinieciskās iemaņas ir tikušas asinātas Karaliskajā Mākslas akadēmijā Hāgā (Nīderlandē), kas pēc tās absolvēšanas aizveda viņu līdz Piketa balvai (Piket Prize) mūsdienu glezniecības disciplīnā 2016. gadā, pirmajai personālizstādei un dalībai vairākās starptautiskās grupu izstādēs. Būdama bezpeļņas platformas Sid Young līdz-dibinātāja Debija Jonga palīdz kļūt redzamākiem jaunajiem talantīgajiem māksliniekiem regulārās nomadiskās izstādēs, kurām pamatā ir fiktīvi stāsti. Jongas interese ir saistīta ar komunikāciju, psiholoģiju, autentiskumu, antropoloģiju un jautājumiem par paredzamo normālo. To viņa dara caur figurālo glezniecību, kas bieži vien izvēršas par istabu instalācijām ar pamatīgi apgleznotām sienām. Ar jutīgu vērošanu viņa mēģina reflektēt pašreizējo. Galu galā Jonga rada, lai izprastu un izpētītu, ka arī izgaismotu cilvēciskuma absurdo dabu.
www.debbieyoung.space

Debbie Young (SCT)
Debbie Young is a Scottish artist based in her native Glasgow. However her skills were honed in The Royal Academy of Arts, The Hague (Netherlands) which, after graduation, led to winning the Piket Prize 2016 for the contemporary painting category, her first solo show - as well as several international group exhibitions. As the co-founder of Sid Young - a non-profit platform- she helps expose young talent in an ongoing nomadic series of exhibitions based on fictional narratives. Young's interests mainly lie in communication, psychology, authenticity, anthropology and the questioning of presumed normality. She does this through the medium of sculptural painting which often progress into busy, wall painted room installations. An attempt is made to reflect the current by sensitive observation. All in all, Young creates to understand and question as well as highlight the absurd nature of the human condition.


Valdis Jansons (LV)
Aktieris, kas tēlo fotogrāfu, kas tēlo alus darītāju. Mākslas procesos piedalās ar pārdomātu un nejaušu klātbūtni, sastopams ar kameru, sarunās par būtisko un šaha galdiņa otrā pusē.

Valdis Jansons (LV)
An actor imitating a photographer, imitating a brewer. He participates in artistic processes with a considered and accidental presence. Chances are, you will either encounter him with a camera, in conversation about the important issues, or on the other side of a chess board.


Līga Lindenbauma (LV)
Līga Lindenbauma ir mākslas zinātniece un kuratore. Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura (2007) un maģistra (2010) programmas beigusi ar Latvijas mākslas fotogrāfijai veltītām tēmām. Strādājusi Latvijas Laikmetīgās Laikmetīgās mākslas centrā (2004-2008), vadījusi Tukuma Mākslas muzeju (2011-2013), kopš 2013. gada ir kuratore Mūkusalas Mākslas salonā. Profesionālās intereses pievērstas kolekciju interpretācijai un dažādos laikos un kontekstos tapušu mākslas darbu sasaistei.

Līga Lindenbauma (LV)
Līga Lindenbauma is art historian and curator. Completed bachelor’s (2007) and master’s (2010) programmes at the Art Academy of Latvia with theses on Latvian art photography. Worked at the Latvian Centre for Contemporary Art (2004-2007) and was director of the Art Museum of Tukums (2011-2013), since 2013 exhibition curator at the Mūkusalas Art Salon. Her current professional interests centre on interpreting collections and correlating works created in different eras and contexts.


Matteo Marchesi (IT)
Mateo Marčēzi, dzimis 1987. gadā un uzaudzis Itālijā, pēc studijām Breras Mākslas akadēmijas scenogrāfijas un modes dizaina nodaļā un grāda dejā Aloizijas akadēmijā, caur dažādām praksēm un tehnikām sāka virzīties laikmetīgās dejas virzienā, cauri Itālijai, Vācijai, Īrijai, Nīderlandei un Lielbritānijai. Pēc līdz šim pieredzētā radošajās komūnās un rezidencēs Itālijā, uzkrātajām fiziskajām iemaņām un teorētiskajām zināšanām, caur dažādiem mūzikas žanriem, autisma un deģeneratīvo slimību ārstēšanas metodēm, astronomiju, neirozinātni un fotogrāfiju, Mateo Marčēzi pirmo reizi ierodas Latvijā, lai meklētu veidus kā ar struktūru un horeogrāfiju palīdzību būvēt tiltus starp saturu, telpu un iekšējo spriedzi, kas spēj kustināt ķermeņus un ieslēgt maņas, jēgu un lomas.

Matteo Marchesi (IT)
Matteo Marchesi, born in 1987 and raised in Italy, after studies in Set and Costume design in Fine Arts Academy of Brera and a degree in dance at Aloysius Academy through different practices and techniques, started to move in contemporary dance field, through Italy, Germany, Ireland, The Netherlands and Great Britain. After previous experiences of creative communities and residencies in Italy, gathering physical expertise and theoretical knowledge through different fields as music, health care related to autism and degenerative deseases, astronomy, neuroscience and photography, he comes for the first time in Latvia to research on physical scores and choreographies in the attempt to bridge content, contexts and the vital tension that can move bodies and tune senses, meanings and roles.


Laura Prikule (LV)
Laura Prikule strādā Rīgā. Darbojas ar plašu media spektru. Viņu interesē teritorija starp mākslīgo un dabisko un izsmalcinātās metodes, kuras cilvēki mūsdienās izmanto dabas manipulēšanai. Prikule ir beigusi Sanfrancisko Mākslas institūta (ASV) maģistratūru un izjūt nepieciešamību darbos izmantot eksperimentālu pieeju un spontāno. Viņa bieži pievēršas darbam-kā-procesam. Beidzamajā laikā viņa īpaši pēta botānisko lauku, kā arī veido partitūrās balstītus darbus, kā arī iedziļinās runātā teksta iespējās. Prikule ir piedalījusies
Survival Kit festivālos, Rīgas Fotobienālē. Bijusi vairākās Melno Caurumu rezidencēs Igaunijā, Spānijā un Tāšu muižā. Viņa bieži veido sadarbības, Poētiskā Robotisma projektu ietvaros, kā arī ar citu jomu māksliniekiem.
www.lauraprikule.com

Laura Prikule (LV)
Laura Prikule is a Riga based artist working in a wide range of media. She is interested in the territory between the artificial and natural and the sophisticated methods how people manipulate nature. A graduate of San Francisco Art Institute (USA) she strongly believes in the need of experimental approach and spontaneity. Prikule pays a lot of attention to the work-as-process. Lately she has been researching the botanical field and creating some score-based work, as well as delving in the possibilities of spoken word. She has participated in Survival Kit Festival, Riga Photo Bienale and several Black Hole Residencies in Estonia and Spain. She also has done numerous collaborations within Poetic Robotism Projects and beyond.


Eds Shautens (NL)
Eds Shautens tic, ka mākslinieks savu ieguldījumu sabiedrībā dod kā tās atkritējs, daļa no mazas sabiedrības kārtas, kas cenšas lauzt
status quo, ko radījusi sabiedrības elite, ar mērķi uzdot jautājumu – kurp mēs visi kopīgi dodamies? Tas ir iemesls, kādēļ savā mākslinieka darbībā viņam patīk izdarīt alternatīvas izvēles, priekšroku dodot estētiskam žestam, domas priekšmetam vai izpausmei, kas noved pie reāla produkta. Pēc Hāgas Karaliskās Mākslas akadēmijas, attēla un skaņas/mākslas zinātnes studiju beigšanas, Eds pavadīja vairākus gadus kā horeogrāfs laikmetīgās dejas teātrī. Ar laiku viņš attālinājās no teātra formāta ar mērķi izprast, ko tieši viņam nozīmē būt horeogrāfam – būt kustības pētniekam laikā un telpā. Pēdējos gados Eds pastiprināti ir pievērsies pastaigām un citām primitīvām cilvēka kustību izpausmēm, kā vākšanai, ogošanai u.c., pārvēršot tās par mākslas aktu.
Eds Shautens ir piedalījies trijos Melnajos Caurumos (2 radošajās darbnīcās un izstādē Igaunijā, 2015. un 2016. gadā). Pēc tiem Shautens dalījās ar savām idejām par dažādām netradicionālām mākslas notikumu veidošanas taktikām, tādēļ tika uzaicināts vienu no tām realizēt, izveidojot izstādi Liepājas Karostas ūdens tornī. Viņš izstrādāja projektu #KarostaWaterTowerProject, kas paredz mākslas darbu izveidošanu uz vietas, ciešā saistībā ar konkrēto vietu, savstarpēji sadarbojoties māksliniekiem no dažādām disciplīnām un kultūrām.
www.eddschouten.nl

Edd Schouten (NL)

Edd Schouten believes in the importance of the artist as a renegade in society, part of a small class of subversives who challenge the status quo - maintained by the established elites - in order to question the direction we collectively take. It is for this reason that he likes to make alternative choices in his artistic endeavors, preferring the aesthetic gesture, the object of thought or the ephemeral expression of a process that leads to a tangible product. After graduating from the department of Image and Sound/ArtScience at the Royal Academy of Fine Arts inThe Hague, Schouten spent several years as a choreographer for theater-based dance. Over time he gradually moved away from the theatrical setting in order to focus more on the conceptual side of what it means for him to be a choreographer - namely, an explorer of movement and time and space. In the last years he has focused on walking - and other primal human activities such as harvesting, gathering and picking - as an artistic act.

Edd Schouten has been particpating in the three Black Hole events (two creative workshops and an exhibition “Omega3” in Estonia, in 2015 and 2016). Schouten’s appreciation for unconventional approaches to the artistic process makes him a perfect candidate to tackle a project specifically designed for the unique space of the Karosta Water Tower and this inspired Totaldobže to invite him to do so.

Foto Valdis Jansons

Eva Vēvere (LV)
Eva Vēvere dzīvo un strādā Rīgā, 365 darbadienu organizācijā PROFISS, kur tiek attīstītas idejas, kas saistītas ar mākslinieka kā darba veicēja funkciju. Strādā dažādos medijos, tai skaitā procesuālos notikumos, instalācijā, video, zīmējumā. Radītajās telpās un situācijās bieži saplūst dokumentāli kadri, konstruēti tēli un pieredzes, kas rodas no koncentrētas un atslābinātas darbības. Beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļu un studējusi Helsinku Mākslas akadēmijā. Pēdējo gadu darbība saistīta ar tādām institūcijām kā Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs, Laikmetīgās mākslas centrs (LV), CAM (IT), Totaldobže mākslas centrs (LV) un eksperimentālu sadarbību veidošanu, kopā ar laikmetīgās dejas un mūzikas profesionāļiem.
www.evavevere.com

Eva Vēvere (LV)
Eva Vēvere lives and works in Riga at PROFISS, a 365 working day organization where ideas related to the function of an artist as a doer of work are developed. She works in various media, including installation, process-based events, drawing and video. In the works she creates, documentary sequences and situations often merge, together with constructed characters and experiences arising from concentrated and relaxed action. A graduate of the Art Academy of Latvia’s Painting Department, she also studied at the Helsinki Academy of Fine Arts. In recent years, her exhibition activity has included group shows at the Latvian National Museum of Art, the Latvian Centre for Contemporary Art, Casoria Contemporary Art Museum Italy, Totaldobže Art Centre (LV) and experimental collaborations with professionals from the fields of contemporary dance and music.

Foto Marwan Bassiouni

Ernests Vilsons (LV)
Ernests Vilsons ir latviešu komponists un skaņas mākslinieks. Šobrīd Vilsons studē elektronisko mūziku Hāgas Karaliskās konservatorijas Sonoloģijas Institūtā. Visbiežāk Vilsons raksta mūziku akustiskajiem instrumentiem, reizēm rada elektroniskus skaņdarbus un skaņu instalācijas. Vilsonu interesē nenoteiktība, troksnis, konfrontācija, nemiers, laiks, ģeogrāfija, materialitāte, periodiskums, klusums, miers un nejaušība. Savos darbos viņš rada skaniskas vides un struktūras — iekļūt tajās nav iespējams, toties tās var vērot.

Ernests Vilsons (LV)
Ernests Vilsons is a Latvian composer and sound artist currently studying electronic music at the Institute of Sonology at the Royal Conservatoire in The Hague. He mainly writes music for acoustic instruments, occasionally creating electronic fixed-media pieces and sound installations. His artistic interests are concerned with indeterminacy, noise, confrontation, disquiet, time, geography, materiality, periodicity, silence, quietness and chance. In his work Vilsons creates sonic structures and environments that can not be inhabited but are open to observation.Process

The process

Sagatavošanās
(1 – 6.07)

Preparation
(1 – 6.07)


Pirmā daļa
(6.07 – 6.08)

Part I
(6.07 – 6.08)


Vidus
6. augusts – atklāšana

Mid
August 6 – opening
2. puse
6. – 28. augusts
(atvērts apmeklētājiem)

Part II
August 6 – 28
(open for public)


Pēc..
Venta Vīnberga intervija ar Edu Shautenu
“Māksla nedarīt ir pats grūtākais”
(Laikraksta “Diena” pielikums “Kultūras diena”,
28. septembris)

Post..
Interview with Edd Shouten by Vents Vīnbergs
“Not to do is the most difficult art”
(“Culture Day”, September 28)